іҐазета
Інтернет новинка Пудкарпатськых Русинув

#05 Фебруар '20

28. фебруара 2020 |

В Ужгōрōді презентовали «Творы» Кралицького

27 фебруара в Ужгородськуй централнуй варишськуй бібліотеці пройшла презентація зборника творув Анатолія Кралицького на 440 бокув.

«Творы» были ушорені Валерійом Падяком и Міхалом Павлічем и выйшли у світ за фінансової подпоры «Фонду на підпору културы народностных меншын» у выдавателстві Пряшовського універзитета в кунци 2019 рока.

Презентувучи своє дітище, Валерій Падяк вповів: «Я робив над творчеськым наслідством Кралицького тридцять рокув и знаковым є вто, што выданя увиділо світ на межи 2019 и 2020 рокув, на памнять про два ювілеї зачинателя карпаторусинської прозы Анатолія Кралицького - 185-роча його рожденя и 125-роча – смерти».

На презентації выступив рецензент «Творув» к.и.н., доцент УжНУ Володимир Фенич, котрый подяковав ушорьовачам у особі Валерія Падяка, акцентовав позур на безцінности робот Анатолія Кралицького и важности выхода у світ сього зборника.

Добрі слова в бук ушорьовачув вповів и академік Михаил Белень, котрый проинформовав участикув презентації, што в Мукачовському монастирі Анатолію Кралицькому планувуть отворити памнятну таблу. Слова на таблу пан академік предложив подобрати и написати именно Валерію Ивановичу, ги такому, што май булше вчинив діла одновленя памняти про сього будителя.

26. фебруара 2020 |

До 110-роча Федора Пōтушняка

Из славных имен людий нашого прекрасного краю имня Федора Потушняка занимать важноє місто в исторії, културі, науці, літературі середины ХХ стороча. У фебруарі выповнює ся 110 рокув од дня його нароженя и 60 – од дня смерти.

Федор Потушняк быв талантливым писательом и ученым, што ся трафлять у єдному челядникови мало коли. Як літератор, вун быв прозаїком, поетом, драматургом, есеїстом, критиком и журналістом; як ученый – историком, філософом, археологом, етнографом. Вун гибы чувствовав, што судьба выділить йому дуже мало и повностю оддавав ся роботі. «Смысл мого житя лем у роботі, яка бы принесла хосен людьом», ‒ так вызначив своє кредо и ниґда йому не зрадив. Се быв истинный патріот нашого краю.

Родив ся Федор Потушняк 27 фебруара 1910 рока у с. Осой Иршавського району. Закончив Береговську гімназію и філософськый факултет Карлового универзитета у Празі. Из 1937 рока робив учительом у с. Білкы и с. Великий Бичков, сотрудничав из Подкарпатсьскым Обществом Наук (ПОН), де редаговав «Літературну Недѣлю». У 30-і рокы вун обходив и обїхав на біціґльох мало не вшиток наш край, зберавучи етнографічный и фолклорный матеріал. Опубліковав верьх 100 статий из етнографії, многі из якых, як писав доктор историчных наук М.Тиводар, за научным уровньом не мавуть аналога в украйинськуй етнографії.

У повоєнный час робив у редакціях областных газет и в Ужгородському державному универзитеті на кафедрі общої исторії (читав студентам курсы из етнографії, археології и спецкурс из чеського и словацького языкув).

16. фебруара 2020 |

До 30-роча організації «Общество Карпатськых Русинов»

У кунци 80-х – на зачатку 90-х рокув минулого стороча в Радянському Союзі одбывали ся процесы перестройкы, гласности и демократизації. В Закарпатськуй области они были доста неоднозначныма й противоречивыма. Наперед йде ся про формованя діаметрално противоположных сосполно-політичных рокашув меже краян, котрі репрезентовали украйинськый націоналістичный и русинськый етнокултурный направленя.

Першоє поязано из формованьом Закарпатської обласної організації Товариства української мови імені Т. Шевченка, крайового товариства «Просвіта», осередка историко-просвітителської організації «Меморіал», регіоналных структур Української Гельсінської спілки, Народного Руху України и Української Республіканської партії.

Другоє направленя сосполно-політичної участи закарпатцюв у період демократизації поязовуть з вчиненьом 30 рокув тому Общества карпатськых русинув (дале – ОКР) и одродженя етноидентичности «русин», яка безапеляційно была ототожнена з украйинськым етносом комуністичнов владов СРСР щи задовго до вхоженя Подкарпатя до його состава.

Вартовало бы одмітити, што звіданя русинської етноидентифікації на Закарпатю было актуалізовано з проведеньом переписованя людности щи в януари 1989 року. Товды майже двадцять особностий настойовали на тому, штобы у графі націоналность в їх переписных листках было записано «русин», а не «украйинець». Меже них быв архітектор Ужгорода Михаил Томчаній, сын знамного писателя Михаила Томчанія, автора трилогії «Жменякы» (1964). Знаково, што до септембра 1989 рока проблема самобутности русинув нигде публічно не кивала ся, хотя в области одбывали ся многолюдні мітинги.

13. фебруара 2020 |

Буштинські плотогоны-бокораші

Наш карпаторусинськый край навхтема славився лісом якый усе быв возстребованый не лиш у мадярщині но і у другых Європейськых Державах.

Умісті із лісом у Європу поставлялася суль из нашых Мараморошськых копалинь, у оты часы такі поставкы раховалися май дешиві. Буштино мало дуже справне выгодне географічне положеня ще з зачатка XVII — столітя яке стало свого рода перевалочнов базов для транспортіровкы по Тисі дерева і соли далеко за межі краю, в мадярщину, у Вары, Солнок, Сеґед і Токай. У Буштині были два так звані портоші де кучкованый ліс скліповали у бокоры і готовили до сплаву по Тисі у мадярщину, пуслідньый бокор пушов по Тисі у далекому 1959 годі, і с того часу сплав прекратився повностьов.

Такі товарні склады — портоші были: Оден на Бинячовах почти под самов горов Варгедь, у приселку Бинячово были учинені склады – амбары для соли у якых подлаш быв выстеленый из плесканцю (выбуркованый річным каминьом), як указує документ (талмута) у 1792 годі соляна домінія у Ронеску уклала договор з мадярськым графом Телекі про передачу сиі ділянкы зимли ім на хоснованя, що было і вчинено, назывка Бинячово (Benishov) гий бы походит от имени одного заможного жида Бені якый мав ни мале слово перед Австромадярськов елітов, з часом назывався Бинячов, Бинячово, там же быв учиненый бовт із корчмов для потреб бокорашу, а другый портош быв не доходя Вышкувського моста, на мілери — ростоці за долинов деся всий і сортовав.

На Бинячовськум портоши кучковався тот ліс котрый сплавлявся по ріках Тиса і Тересва, а на мілери тот котрый ишов в основному ріков Теребльов.

12. фебруара 2020 |

Вучоє молоко

Сусід дідо Митро утовк із піпы баґов у жминю, шиковно завер у рот, мало порумеґав ги коза цвіт з пасулі, а пак сплюнув: – «Перебачте», так ги качка кой ся спорознит. Сонце ймило припікати, дідо зняв крысаню, утер жеболовков свою впрілу лысину, попаровав перо за шапков ги катуна кокарду, поникав на нас, дітваку, прогыркав мало так ги фурт гыркат перед тым як натоптати доган у піпу, та звідат:

-Што?... Розказати вам новту?
Мы в оден голос кричали:

-Розкажіт, розкажіт, діду Митре!

Мы, дітвакы году по дисять-дванадціть, посідали вокул діда ще май шіковно ги в вошколі за парту кой сараку баба Віра зазвонит на урок.

–Но та слухайте. Наїмали нас хащу рубати в Верховині. Одної днины дуже пекло сонце, робота тяжка, кырниця з водов далеко, а пило бы ся так што очи завиват.Быв серед нас оден «фахма» што фурт ся хвалив аж ун не такый ги другі, не такый простый ги ся видит. Та звідат нас:

– «Хочете молока ся вучого напити?». Мы ся засміяли над ним, бо вуці были уд нас на сусіднюй горі... Туй не довго думаючи ун ухопив нуж зятяв у смереку, а з смерекы потекло молоко! Правді быти вуці, што ще минуту назад супукуйно ся пасли начали бевкати ги бы вдуріли. Уд сякого чуда мы роты пороздявляли бо не розуміли як сякоє годно быти. Ай вучарь быв тоже не з простых, як вуці начали ревати, зняв из ся петек, вер ним на зимню та начав бити ботов так ги бы вшалів. Наш цімбор-махун, упав на зимню, ймив ся по земни качати, ревати тай просити обы го вучарь не бив, а на тілови ся ймили появляти синнці. Сяку му вучарь дав платню за вуці збонтовані. Вірьте ми, ні доти, ні потому не відів я сякого чуда.

11. фебруара 2020 |

До 185-роча уд народженя Анатолія Кралицького

Анатолій Федорович Кралицькый (псевдонімы: І. Васильевичъ, Аскольдъ, Иванъ Нодъ) родив ся 12 фебруара 1835 рока в селі Чабины на Восточнуй Словакії, «у самой подошвы Бескидов, где первый раз я узрел свет Божий». 1858 рока скончив ошколованя в Ужгородськув духовнув семінарії й зачав робити вчительом при Марія-Повчанському монастирьови. Вже з 1869 рока до посліднього дня свого живота (умер 11 фебруара 1894 рока) быв игуменом Мукачовського монастиря св. Миколая.

В исторії Подкарпатя Анатолій Кралицькый - знамный писатель, историк, етнограф, фолклорист. Написав булш ги 400 робот. Вун пробывав писати по-російськы, через се булше його робот увіділи світ у русофілськых журналах Подкарпатської (товды – Угорської) Русі й Галичины.

Як послідовник Александера Духновича, ювіляр пропагандовав идею єдности словян, знакомив русинув Подкарпатя з «руськимы братами» (росіянами). Также знакомив читателюв из културов южных словян, напримір: сербув. Описовав и несловянські народы, в першум шорі - мадяр. «Бетярюв Угорскых степов» руняв из карпатськыми опришками з конями й збройов.

Айбо май фурт писав про живот нашого народа, який жиє од Марамороша до Спишської земли. Як патріот свої земли з любовльов описав край свого дітвацтва – Лабірськый округ, де на тот час были 32 села, в якых жили 9 370 русинув, было 22 церквы, 15 попув, 1 монастырь у Красному Броді, де товды было четверо монахув. Школы были в каждому селі, айбо вчили ся в них діти лем узимі, бо потому в яри, літови й восени помагали в ґаздувсті старшині. Вун писав, ош русины – нащадкы білых хорватув, які давно жили в Карпатах. Кралицький писав, ош всі «лаборчане, як вообще вся Русь, есть народ певучий».

10. фебруара 2020 |

Куруцькі вōйны

Востаниє 1516 рока пӯд проводом немеша Дьордя Дожа, котрый войсько хрестоносцюв-куруцӯв повюг не против туркӯв, ги плановало ся, а против свойых тутешньых землевласникӯв. Нитко товды не посмів и подумати же сесе было началом затяжных куруцькых воєн, котрі розтягнуть ся майже на 200 рокӯв (до 1711 року) и розорять Подкарпатя, принюсши його жытелям горе и збыткованя.

По розгромови турками мадярської армиї у 1526 рокови пӯд Могачом Мадярська держава перестала екзистовати. Магнат Я. Запольяйи на Ердели вчинив Семиградськоє князювство. Западні землі одойшли до Австриї, остаток териториї (вєдно из столицьōв) бывшого Мадярського королювства одойшов туркам.

Днешньоє Закарпатя оказало ся на гатарови буйок за територію межи Австрийōв и трансильванськыми князями. Мавучи дяку контрольовати йиї, трансильванцы, хоснувучи загоны найманцюв – куруцӯв и обперавучи ся на пуддержку туркӯв, пуднимали єдно востаниє за другым.

Первоє читавоє востаниє куруцӯв вчинило ся у 1672 рокови. Куруцька армія обєдинила ся в Партіумі, де розміщали ся много біженцюв, котрі найшли приют од религійного и політичеського переслідованя, трафункы котрого мали місто в Мадярщині. Они назвали себе exiled (утікачі). Куруцы были вооружені май булше пістолетами и легкыма шаблями. Йих тактика и стиль веденя войны были типичні про легку кавалерию. Фундамент вōйська чинили протестанты, недовольні габсбурзькōв контрреформацийōв, худобна знать (што держала ся за свої привилегиї, котрі габсбурзькый суд хотів позаберати) и воякӯв пригатарных замкӯв, уволеных австрійськыма генералами.

04. фебруара 2020 |

Каждоє лїто у Пряшōві фунґує русинська лїтня школа (відео)

В юнію-місяцю вже подовж 10 рокув у Пряшові при институті русинського языка и културы Пряшовського універзитета фунгує русинська літня школа. На сесь час туй куртый курс ошколованя з русиністикы пройшло верьх 200 студентув як из США и Канады, так и з Словакії, Мадярщины, Польшы, Украйины та другых штатув Європы.

Директорков школы є професор Анна Плішкова. Слухачі школы слухавуть лекції з русиньского языка, котрі по-англійськы читали асіст. проф. Др. Е. Будовська, мґр. Марек Ґай, а по-русиньскы ‒ пгДр. К. Копорова, ПгД.; лекції из русинської исторії: по-анґлійськы ‒ проф. Др. П. Р. Маґочій, по-русиньскы ‒ доц. Др. В. Фенич, к.н.; лекції русиньскої етноґрафії: ассоц. Проф. Др. П. Крафчік – по-анґлійськы, мґр. В. Падяк, к. н. – по-русиньскы.

У рамках занять учасникы школы нащивлявуть много културно-историчных памняток Словакії, поязаных из проживаньом и исторійов русинув. Кроме того, проводять ся практичні занятя из етнографії: русинської народної хореографії и співÿв, а также мальованя писанок.

02. фебруара 2020 |

Маєме ищи єдну русинську граматику

Иде у світ ищи єдна граматика русинського языка – граматика Анны Меґелы. На днешный час їх уже є 16 - се кедь раховати од 1768 года, коли у нашому крайови появила ся перша граматика. Єї автор Арсеній Коцак зазначав у вступному слові, што вун поставив перед собов ціль ‒ «написати грамматику зато, чтобы – якъ и всѣ другѣ народы – и „мѣзерны Руснакы“ мали грамматику своего родного языка»
(прим.: Цитую за кн. «Иван Гарайда. Грамматика руського языка», – Унґваръ, 1941, с. 5).

Потому выйшли русинські граматикы И. Фоґарашія, М. Лучкая, А. Духновича, И.Раковського, К. Сабова, Ф.Злоцького, Є. Сабова , А. Волошина, И. Панькевича и в 1941 – граматика И.Гарайды.

У наш час появили ся нові граматисты: Михаил Алмашій, Ігорь Керча, Димитрій Сидор, Надія Печора, Михаил Капраль и др., котрі внесли свою лепту в русинську лінгвістику. Як видиме, русинськых граматик уже є не малоє количество.

И. Гарайда у вступному слові до свої граматикы зазначав: «Написати грамматику такого языка, котрый до сихъ поръ еще не мавъ систематичной грамматикы, есть легкое дѣло... Але написати грамматику письменного языка для такого языка и для такого народа, у котрого до сихъ поръ появилося уже множество грамматик... – ся задача здаєся для каждого , кто симъ вопросомъ занимався, майже нерозрѣшимою».

Анна Меґела сесе добрі розуміє, и завто першоє выданя єї граматикы 2014 года она переробила, дашто змінила и добавила… Теперь діло за русинськов интелигенційов: прийняти, внести якісь поправкы ци осудително розкритиковати...