іҐазета
Інтернет новинка Пудкарпатськых Русинув

Спорт

16. авґуста 2020 |

Зачаткы карпаторусинського спортованя – перві крокы | часть ІІ.

У первӯй части нашого серіалу сьме ся старали приблизити читачови темы, за кōтрі будеме писати у сюй и далшых частьōх серіалу «Спортованя на Пӯдкарпатськӯй Руси». Писали сьме за дōкус перві крокы спортивного живота на Срібернӯй земли, а типирь уже май зблизька побзераєме на то, што ся робило на самых спортивных пōлях, опишеме ті знамі спōртивні дїйства, кōтрі до днишнього дня рахувуть ся важнōв капітōлōв у істōрії чехословацького спōрту. Гōйра!

Раз лем поєден

До пōлōвкы двадцятых рōкӯв ся формовала тварь чехословацького спōрту у традичных зимльох чехословацькōї державы. На Пӯдкарпатську Русь ся подобный процес дӯстав крихту май пӯзно. Уже сьме писали, ож первыми, тко зачав практиковати спортнивну активнōсть на Пӯдкарпатю были міґранты з Чех и Словакії. Тōму и первый клуб з пӯдкарпатськых зимиль, котрый выграв ōфіціалный трофей быв I. ČsŠK Ужгород, у кōтрōму векшына бавячӯв былы з шōрӯв чиськых міґрантӯв. Сись ужгородськый клуб у 1921. рōцї выйграв майстровство восточнословацькōї жупы, до кōтрōї тогды западала и Пӯдкарпатська Русь. У фіналї того рōку переиграв кошицькый I. ČsŠK. Його лїпші бавячі пак, у 1925. рōцї, переишли у тогды лем заложеный клуб «Русь». СК Русь ся на дōвго став русинськōв фōтболнōв вітрінōв. Карпаторусинськым фōтболным талантам было гибы предопредїлено носити на сōбі якраз зеленобілі фарбы “їхнього” [карпаторусинського] клубу (пōлітик а спӯвзаложник клубу Едмунд Бачинськый то докӯнця прилюдно выголосив на стрічі веденя клубу).

01. марта 2020 |

Зачаткы спōрту на Пудкарпатьови

Йсе є первый, уводный матеріал з серії текстӯв о карпаторусинськых атлетох и спортсменох, написаных чиськым спортивным істориком и публіціштōв Владіміром Запотоцькым дїля новинкы «Пудкарпатська Русь», котра выходить пӯд заступōв орґанізації «Клуб цімбōрӯв Пудкарпатськōї Руси» у Празї.

На зōрях спортивнōї істōрії
Лем зачатком юнія рōку 1919 ставуть ся зимлї Пудкарпатськōй' Руси частьōв новозаложеного штату – Чехословацькōй' републикы. Її армада походовала зимлями типир лем ōпущиными мадярськōв и, містами, румунськōв арміями. За динь, кōй на Пудкарпатьови зачало фунґовати чехословацькоє справництво мож означити 1. октōвбра. Спорт а спортсменӯв щи никус ни видко. Зимлї, а з ними й явный живот ся легдвы-легдвы виртавуть на нормалноє пасмо пӯсля Першōї світовōї вōйны и двох скорых пōсōбі идучых ōкупацій. Містна цівілна адміністрація має велику серенчу, ож на її чōло дали похоженого фахмана з Прагы – Яна Брейху. Майнавперед його цімборы а зимлякы будуть ті, тко запōчнуть розвой систематичного й структурованого спорту у Срібернōм’ крайови. Далша габа приплыву Чехӯв є задōкументована в споєню з менованьом бывшого кладенського шпана Антонїна Розсыпала віце-ґубернатором уже вцілōму офіціалнōй' частины зимиль републикы. Тогды видиме й перші назнакы й пробы о запоєня спорту до явного, каждоденного живота.

Ни буде то нараз, айбо проґрес за пару рōкӯв буде видко голым оком. Карпаторусинськый спорт буде писати нōві капітолы свōї істōрії, а з цілым шором имен ся стрітиме на майвышшых уровнях спортивных перемагань.